Gegevens St.Studiefonds Sed Vitae

Naam: Stichting Studiefonds Sed Vitae, statutair gevestigd te Tilburg

RSIN*): 8160.50.570   *)Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer  (fiscaal nummer)

Bestuurssamenstelling

Doelstelling SSSV

De stichting heeft ten doel cursisten aan de Seniorenacademie Brabant (ook wel HOVO Brabant) voor wie het gehele cursusgeld een onoverkomelijk bezwaar voor deelname vormt, financieel te ondersteunen, alsmede het verrichten van al hetgeen met vooromschreven doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. (Artikel 2 van de statuten SSSV)

Beleidsplan

Werkzaamheden SSSV
Onderzoek naar mogelijke sponsoren, beheer gelden, beoordeling aanvragen cursisten en honorering van die aanvragen.

Fondsenwerving 
De SSSV is in 1997 opgericht. Aanvankelijk ontving de SSSV eerst enkele jaren van een externe stichting een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van haar activiteiten, vervolgens naast incidentele baten een jaarlijkse, wisselende bijdrage van een bepaalde onderneming. Omdat deze bijdragen tijdelijk waren is naarstig naar andere sponsoren gezocht, ook voor incidentele giften, doch veelal tevergeefs.
Gezocht is in het bijzonder in registers van “Goede doelen”-instellingen, terwijl tevens bedrijven e.d. incidenteel zijn benaderd. De laatste jaren (sedert 2007) ontvangt de SSSV van de Vereniging Sed Vitae een bijdrage van haar leden, namelijk hetgeen die leden boven de contributie jaarlijks ten behoeve van de SSSV voldoen. Dit heeft jaarlijks een zodanige omvang dat op het vermogen van de SSSV (ca € 25.000) niet of nauwelijks behoeft te worden ingeteerd. Onderzocht wordt op welke wijze het kapitaal van € 25.000 van de SSSV, waarvan de rente-opbrengst onvoldoende is voor de uitgaven (bijdragen aan cursisten), blijvend kan worden aangevuld.

Fondsenbeheer
Het kapitaal van de SSSV is/wordt gestort op een spaarrekening ING; voor de lopende uitgaven is er een zakelijke rekening. Jaarlijks worden jaarverslag en financiële jaarstukken opgemaakt.

Besteding der gelden
Op schriftelijke aanvragen van daarvoor in aanmerking komende cursisten wordt aan de hand van de inkomensgegevens, zo nodig na nadere toelichting, beslist.

Beloningsbeleid
Er is geen beloningsbeleid: er is geen personeel in dienst van of werkzaam voor de SSSV, de bestuursfuncties worden geheel op basis van onbezoldigde vrijwilligheid uitgeoefend.