Gegevens St.Studiefonds Sed Vitae

Naam: Stichting Studiefonds Sed Vitae, statutair gevestigd te Tilburg

RSIN*): 8160.50.570   *)Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer  (fiscaal nummer)

1.  Financieel Verslag 2020 Stichting Studiefonds Sed Vitae

Winst- en Verliesrekening Boekjaar 2020 (x 1 EURO)

Inkomstem                                        2020                    2019
Rente-inkomsten                                7,46                     12,29
Donaties Vereniging Sed Vitae     217,00                   456,66*
                                                            ———                  ———
Totaal Inkomsten                         224,46                   468,95

Uitgaven
Kamer van Koophandel                     0,00                            0,00
Tegemoetkoming cursisten           237,00                       1134,00
Kosten Bank                                     106,13                        123,40
                                                          ———–                      ———-
Totaal Uitgaven                          343,13                        1257,4
Saldo                                             -118,67                       -788,45

* In 2019 zijn de donaties van de Vereniging Sed Vitae over
   de boekjaren 2018 en 2019 verantwoord.

Balans per 31-12-2020 (x 1 EURO)

ING Zakelijke rekening                             505,57  
Kapitaal per 1-1-2020:                           23.963,70
ING Spaarrekening                                23.339,46 

Saldo 2020:                                                   -118,67

                                                                    —————-

Balans totaal                                            23.845,03                   

Kapitaal 31-12-2020:                                23.845,03

2.   Jaarverslag 2020 Stichting Studiefonds Sed Vitae

Vanwege de opgelegde beperkingen door de Corona-Pandemie, kon in 2020 geen Bestuursvergadering plaatsvinden. Telefonisch hebben de leden van het Bestuur hun goedkeuring gegeven aan de financiële stukken over 2019.

In de eerstvolgende vergadering van het Bestuur zal voorgesteld worden om decharge te verlenen aan de Penningmeester over het gevoerde financieel beleid in de boekjaren 2019 en 2020.

De voorwaarden voor tegemoetkoming aan cursisten in 2020, zijn gebaseerd op het telefonisch besluit van het Bestuur conform gemaakte afspraken hierover met de directeur van HOVO Brabant in 2019.

In het verslagjaar 2020 is aan vier cursisten een tegemoetkoming verleend in de studiekosten bij HOVO Brabant. Door het niet doorgaan van een cursus, heeft de betreffende cursist de bijdrage teruggestort. Per saldo zijn uiteindelijk aan slechts drie cursisten feitelijke bijdragen toegekend. Dit historisch lage aantal is volledig het gevolg van de door de overheid opgelegde maatregelen in Nederland, vanwege de Corona-Pandemie. HOVO Brabant was hierdoor genoodzaakt de meeste cursussen te annuleren, temeer daar de beoogde cursisten veelal behoren tot de meest kwetsbare leeftijdscategorie.

Ter vergelijking, onderstaand een overzicht van het aantal cursisten per jaar, die een bijdragen gekregen hebben, in de afgelopen 10 jaar:

2020: 3          2019:10          2018: 6        2017: 7      2016:10

2015:10          2014: 9          2013:11       2012:11     2011:10

Het totale kapitaal van de Stichting per 31 december 2020, conform het totaal van beide rekeningen van de Stichting bij ING Bank, 
bedraagt € 23.845,03
Het verschil (verlies) tussen uitgaven en inkomsten over 2020
bedraagt – € 118,67
Alle ons bekende kosten/schulden en inkomsten/vorderingen over het boekjaar 2020 zijn in het financieel jaarverslag 2020 van de Stichting Studiefonds Sed Vitae verantwoord.

P.J.N. van den Oetelaar, Secretaris/Penningmeester SSSV

Geen wijziging in bestuurssamenstelling 2020, nl.:

Doelstelling SSSV

De Stichting heeft ten doel cursisten aan HOVO Brabant voor wie het gehele cursusgeld een onoverkomelijk bezwaar voor deelname vormt, financieel te ondersteunen, alsmede het verrichten van al hetgeen met voor omschreven doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. (Artikel 2 van de statuten SSSV)

Beleidsplan

Werkzaamheden SSSV
Onderzoek naar mogelijke sponsoren, beheer gelden, beoordeling aanvragen cursisten en honorering van die aanvragen.

Fondsenwerving 
De SSSV is in 1997 opgericht. Aanvankelijk ontving de SSSV eerst enkele jaren van een externe stichting een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van haar activiteiten, vervolgens naast incidentele baten een jaarlijks wisselende bijdrage van een bepaalde onderneming. Omdat deze bijdragen tijdelijk waren, is naarstig naar andere sponsoren gezocht, ook voor incidentele giften, doch veelal tevergeefs.
Gezocht is in het bijzonder in registers van “Goede doelen”-instellingen, terwijl tevens bedrijven e.d. incidenteel zijn benaderd. De laatste jaren (sedert 2007) ontvangt de SSSV van de Vereniging Sed Vitae een bijdrage van haar leden, namelijk hetgeen die leden boven de contributie jaarlijks ten behoeve van de SSSV voldoen. Dit heeft jaarlijks een zodanige omvang dat op het vermogen van de SSSV (ca € 25.000) niet of nauwelijks behoeft te worden ingeteerd. Onderzocht wordt op welke wijze het kapitaal van € 25.000 van de SSSV, waarvan de rente-opbrengst onvoldoende is voor de uitgaven (bijdragen aan cursisten), blijvend kan worden aangevuld.

Fondsenbeheer
Het kapitaal van de SSSV is/wordt gestort op een spaarrekening van ING; voor de lopende uitgaven is er een zakelijke rekening. Jaarlijks worden jaarverslag en financiële jaarstukken opgemaakt.

Besteding der gelden
Op schriftelijke aanvragen van daarvoor in aanmerking komende cursisten wordt aan de hand van de inkomensgegevens, zo nodig na nadere toelichting, beslist.

Beloningsbeleid
Er is geen beloningsbeleid: er is geen personeel in dienst van of werkzaam voor de SSSV, de bestuursfuncties worden geheel op basis van onbezoldigde vrijwilligheid uitgeoefend.